Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

0077 3102 420
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viaMaddoxx Maddoxx
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viasatyra satyra
4639 a85d 420
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra
7256 dae5 420
Reposted fromidiod idiod viasatyra satyra

March 27 2017

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viajustmadd justmadd
9769 33b2 420
Reposted fromjasminum jasminum viascorpix scorpix

March 20 2017

1740 2882 420
  Hotline Miami (2) is coming
Reposted fromVegelus Vegelus viagameofthrones gameofthrones

March 19 2017

6886 55fa 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix

March 14 2017

Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viakiks kiks
Play fullscreen
Mehow
Reposted frompowerflower powerflower

March 12 2017

Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)

March 10 2017

0313 7737 420
Reposted fromkatsiu katsiu viarichardm richardm

March 05 2017

1635 110e 420
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viajustmadd justmadd
8719 99a3 420
Reposted fromalicemeow alicemeow viajustmadd justmadd

March 03 2017

4948 f3dd 420
Reposted fromdailylife dailylife viaMaddoxx Maddoxx

July 03 2015

8406 8ce1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaine aine
8754 14d4 420
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker viasatyra satyra

July 01 2015
Reposted fromolbaria olbaria viacelebration celebration

June 22 2015

0653 d6f4 420
Reposted fromKorhagen Korhagen viamyslnadzis myslnadzis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl